انواع دستگاه حضور غیاب

امروزه شرکتھای تولید کننده سیستم کنترل تردد اقدام به تولید انواع مختلفی از دستگاه حضور و غیاب کرده اند.

ثبت تردد در این دستگاه به سه شیوه کلی صورت می گیرد.

– ثبت تردد با استفاده از کد

– ثبت تردد با استفاده از تکنولوژی بیومتریک

– ثبت تردد بصورت ترکیبی

در ادامه به شرح و مقایسه شیوه ھای فوق می پردازیم:

ثبت تردد با استفاده از کد دستگاه حضور غیابی که در این رسته قرار می گیرند عموما بر دو نوع ھستند:

١- دستگاه حضور غیاب کارتی

در ھنگام استفاده از این دستگاه به ھر شخص یک کارت حاوی کد یکتا و از نوع بارکدی، مغناطیسی و Rf Id داده می شود

تا از طریق اتصال و یا نزدیک کردن این کارت به دستگاه، تردد خود را ثبت کنند.

٢- دستگاه حضور و غیاب رمزی

در ھنگام استفاده از این دستگاه معمولا به ھر شخص یک رمز داده می شود تا بتواند با وارد کردن رمز، تردد خود راثبت کند.

ممکن است ثبت تردد بوسیله ترکیبی از کارت و رمز نیز صورت پذیرد.

ثبت تردد با استفاده از تکنولوژی بیومتریک

مکانیزم ثبت تردد در این رسته از دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر استفاده از اجزاء بدن انسان است.

این نوع دستگاه عموما بر دو نوع کلی ھستند

١- دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

ثبت تردد در این نوع دستگاه بوسیله ثبت اثرانگشت شخص صورت می گیرد.

روش کار بدین شکل است که در ابتدا تصویری از اثر انگشت تمامی پرسنل یک سازمان از طریق دستگاه گرفته و ذخیره می گردد

و ھنگام ثبت تردد یک شخص، اثر انگشت ثبت شده با اثر انگشت ذخیره شده مقایسه می شود.

٢- دستگاه حضور و غیاب تشخیص چھره

ثبت تردد در این نوع دستگاه تقریبا مشابه با دستگاه اثر انگشت می باشد فقط بجای ذخیره اثرانگشت تصویری از چھره شخص گرفته شده و در دستگاه ذخیره می گردد و ھنگام ثبت تردد، چھره ثبت شده با چھره ذخیره شده مقایسه میشود.

ثبت تردد بصورت ترکیبی

برخی از دستگاه حضور و غیاب امروزی بصورت ترکیبی ساخته شده اند و ثبت تردد در این دستگاه از طریق روش ھای گوناگون صورت می گیرد.

انواع دستگاه ھای ترکیبی عبارتند از:

١- دستگاه حضور و غیاب دوربین دار

در انواع دستگاه حضور و غیاب کارتی، رمزی و یا اثر انگشتی ممکن است از دوربین نیز جھت ثبت تصویر شخصدر ھنگام تردد استفاده شود.

٢- دستگاه حضور و غیاب دو کارتی

این نوع دستگاه از دو نوع مختلف کارت جھت ثبت تردد پشتیبانی می کنند. انواع کارت ھایی که در دستگاه حضور غیاب بکار گرفته می شوند عبارتند از بارکد، مغناطیس، بدون تماس RFID ، پروکسی و مایفر.

دستگاه ھای حضور و غیاب دو کارتی ممکن است از دو نوع از کارتھای فوق پشتیبانی کنند.

٣- دستگاه حضور و غیاب کارتی- رمزی

تردد در این نوع دستگاه با استفاده از کارت و رمز با ھم و یا طبق ترتیب خاصی صورت می گیرد.

از دیگر دستگاه ھای ترکیبی عبارتند از :

۴- دستگاه حضور و غیاب کارتی – اثرانگشتی

۵- دستگاه حضور و غیاب رمزی – اثرانگشتی

۶- دستگاه حضور و غیاب کارتی – تشخیص چھره

٧- دستگاه حضور وغیاب رمزی – تشخیص چھره